Vad är egentligen genus?

Många gånger har jag fått frågan; ”Men vad är egentligen genus?”

Om man slår upp ”genus” i Svenska akademins ordlista så står det ”socialt kön”. Med socialt kön menas att könet är en kulturell och social konstruktion.

Biologiskt kön handlar alltså om de kroppsliga skillnaderna mellan en man och en kvinna. Socialt kön handlar istället om vad vi har för förväntningar på, eller normer för, hur en man eller kvinna bör bete sig. Vad de bör ha för intressen, hur de bör klä sig och hur de bör föra sig. Dessa förväntningar förändras över tid och rum. I Sverige är normen för hur en kvinna bör vara inte densamma som normen är i Indien. Normen för hur en kvinna ska vara är heller inte densamma i Sverige idag som den var för 100 år sedan.

På det sättet är det sociala könet (genus) alltså en social och kulturell konstruktion. Det är något vi skapar i samhället, inte något vi föds som.

Idag är normen exempelvis att rosa är en flickfärg och blått är en pojkfärg. Historiskt sett så var rosa en pojkfärg. Det är alltså inget som är biologiskt, som vi har med oss från att vi föds. Det är något som vi har skapat i samhället.

Genusmedvetenhet innebär alltså medvetenhet om att pojk/flickkläder, pojk/flickfärger, pojk/flickintressen är en social konstruktion, något vi skapat och som inte har någon egentlig koppling till pojkars/flickors biologiska kön. Det innebär också medvetenhet om hur pojkars, flickors och transpersoners möjligheter på det här sättet blir begränsade.

Eftersom vi vet att färger, intressen och klädstil inte är inbyggt i oss då vi föds – vad finns det då för syfte med att följa de könsnormer som finns för exempelvis pojkar? Ska pojkarna enbart ges tillgång till det som anses ”manligt” just i det här landet, i just den här tiden? Eller vill vi att pojkar ska ha tillgång till de färger, kläder och intressen de själva vill?

I ett genusperspektiv ska alla barn få möjlighet att välja själva, utifrån lust och intresse. Snarare än att samhället tvingar in dem i en stereotyp mall där de får tillgång till ungefär hälften av allt världen har att erbjuda.

Genus är inte att sudda ut pojkar och flickor. Genus är att att inte klumpa ihop alla pojkar i ett fack och alla flickor i ett annat – och att helt förbise transpersoner. Genus är att alla barn ska få välja fack själva, oavsett vad de har för kön. Genus är att se till individen, till personen, snarare än till könet. Och är det inte så vi vill bli sedda? Som individer.

Det är genus.

Lämna ett svar