Normkritisk pedagogik

Här hittar du en introduktion av normkritisk pedagogik. Jag erbjuder också föreläsningar, workshops och handledning. Boka här. Eller ring 0704300263

Normer och normbrott

Normkritisk pedagogik handlar om att synliggöra och ifrågasätta normer som gör att vissa blir privilegierade och andra ses som avvikande.

Normer kan beskrivas som ”osynliga regler” eller det som ”förväntas” eller ses som ”normalt”. Därför lägger vi oftast inte märke till normer förrän någon bryter mot dem. När någon bryter mot en norm kallas det att personen begår ett ”normbrott”. Hen gör då alltså något som avviker från normen, något som bryter mot det ”normala”.

Ibland blir den som begår ett normbrott tyvärr utsatt för kränkningar eller diskriminering. Ett normbrott kan handla om exempelvis någons könsidentitet eller sexuella läggning. (Läs mer om diskrimineringsgrunderna här)

Toleranspedagogik och Normkritisk pedagogik

Tidigare har det funnits en tradition av ”toleranspedagogik”. Det innebär att de som följer normer ska tolerera de som avviker från den (normbrytarna). Det som händer när man arbetar med toleranspedagogik blir att man förstärker det ”vi” och ”dom” som normer skapar. De som följer normen ges makten att tolerera de som bryter den, medan de som bryter normen inte ges någon makt alls.

Till skillnad från toleranspedagogik handlar normkritisk pedagogik om att ifrågasätta normer, snarare än att ifrågasätta personerna som inte följer dem. Genom att synliggöra och ifrågasätta normer kan vi inte sudda ut dem, men förändra dem. För normkritisk pedagogik innebär inte en pedagogik som anser att normer är dåliga. Normer är nödvändiga för att ett samhälle ska kunna fungera. Vi har normer som säger att vi väntar på vår tur när vi ska handla i affären, eller att vi räcker upp handen då vi vill säga något i ett klassrum. Det är när normer begränsar människor i sitt sätt att vara som vi behöver förändra dem.

Normer är föränderliga

Normer är föränderliga. Könsnormer för hur en kvinna/man förväntas vara är inte desamma i exempelvis Indien och Sverige. Könsnormer som finns idag i Sverige är inte desamma som fanns för 60 år sedan. För 60 år sedan var normen exempelvis att mamman tog hand om barnen och pappa försörjde familjen. Idag är normen att föräldrarna tar hand om barnen och hjälps åt att försörja familjen.

”Varför ser det ut såhär egentligen? Och hur vill vi ha det?” – Det börjar hos dig.

Normkritisk pedagogik innebär alltså att vi synliggör normerna för att därefter kunna ifrågasätta dem. Det är först när vi får syn på normerna som vi kan se hur vi blir påverkade av dem, och hur vi påverkar andra genom att ge uttryck för dem. Det är först när vi är medvetna om normerna som vi har möjlighet att välja hur vi ska agera.

Normkritisk pedagogik börjar därför alltid i att vi arbetar med oss själva. Hur är jag påverkad av normerna jag har vuxit upp med? Vad lägger jag för värderingar i det? Hur ger jag uttryck för normerna till barnen och eleverna?

Generaliserar jag flickor/pojkar? Pratar jag mer om hur flickorna ser ut och mer om vad pojkarna gör? Bemöter jag en flicka med klänning och en pojke med klänning olika? Utgår jag från att ett barn med rosa kläder har ett visst kön?

Det är först när vi har blivit medvetna om vad vi själva gör som vi kan börja göra medvetna val för hur vi handlar. Det är det första steget i normkritisk pedagogik. Och det steget tar tid. Ett tips på vägen är att älska sina ”misstag”. Bara att vi känner att det var ett ”misstag” att exempelvis utgå från att Kim med rosa tröja var en flicka gör att vi har kommit en bra bit på väg i vårt normkritiska tänk.

Om du är mer intresserad

Skolverket förespråkar normkritisk pedagogik. De skriver ”Normkritik innebär att ifrågasätta de normer och maktstrukturer som gör att personer uppfattas som avvikare. Det är normerna som ska förändras, inte de som avviker från normerna.” Läs mer på Skolvekets hemsida.

Alla förskolor och skolor är skyldiga att ha en likabehandlingsplan. Här ska samtliga diskrimineringsgrunder tas upp och förskolan/skolan ska redogöra för hur de arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Likabehandlingsplanen är ett öppet dokument som både barn och vårdnadshavare ska kunna ta del av. Läs mer här.

Min bok och metodmaterial utgår från normkritisk pedagogik och innehåller kartläggningsmetoder, övningar och lektionsplaneringar. Läs mer här.

Jag skräddarsyr föreläsningar, workshops och handledning efter era önskemål. Boka här eller ring 0704300263