Likabehandlingsplan

Alla skolor och förskolor ska enligt skollagen och diskrimineringslagen ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ofta kallas denna plan för ”likabehandlingsplan”. Likabehandlingsplanen ska utvärderas och omarbetas årligen. Den ska innehålla förskolans/skolans främjande arbete, förebyggande arbete och åtgärdande arbete.

Likabehandlingsplanen ska vara känd både för personal, elever och vårdnadshavare. Den ska finnas tillgänglig och vara skriven på ett språk som är lätt att förstå.

Diskrimineringsgrunderna som ska belysas i likabehandlingsplanen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning. Läs mer om vad diskrimineringsgrunderna innebär här.

Som stöd i utformandet av en likabehandlingsplan kan Diskrimineringsombudsmannens sida www.planforskolan.se användas. Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad har också ett stöd i arbetet, de har sammanställt en checklista för att granska/skapa likabehandlingsplaner. Checklistan hittar du här.