Läroplaner

Genus och jämställdhet tas upp både i förskolans läroplan och i läroplanen för grundskolan.

I Läroplanen för förskolan står det på sidan 5 att:

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”

I läroplanen för grundskolan står det på sidan 12 att

”Skolans mål är att varje elev

Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

Alla som arbetar i skolan ska

Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper

Läraren ska

Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling.”